nl

Maya Lefevre-Radelli – Keramiek 2016

Eindexamens

frfrfrfrfr

Maya Lefevre-Radelli – Keramiek 2016

Maya Lefevre-Radelli – Keramiek 2016

Maya Lefevre-Radelli – Keramiek 2016

Maya Lefevre-Radelli – Keramiek 2016

Maya Lefevre-Radelli – Keramiek 2016

Maya Lefevre-Radelli – Keramiek 2016

Inertie

Maya Lefevre-Radelli – Keramiek 2016
Inertie is a performative inst…