nl

Alya Hessy – TxT (Textiel) 2015

Eindexamens

frfrfrfrfr

The Netherlands, 1976
www.alyahessy.com

Alya Hessy – TxT (Textiel) 2015

Alya Hessy – TxT (Textiel) 2015

Alya Hessy – TxT (Textiel) 2015

Alya Hessy – TxT (Textiel) 2015

RED AND EMPTY

Alya Hessy – TxT (Textiel) 2015
"To offer an empty vessel is t…